Dzieje się

Stypendia z Pro­gramu Młoda Polska 2018
26.09.2017

Stypendia z Pro­gramu Młoda Polska 2018

Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją:

  • mu­zy­ka,
  • film,
  • fo­to­gra­fia,
  • sztu­ki wi­zu­al­ne,
  • teatr,
  • ta­niec,
  • li­te­ra­tu­ra,
  • kry­ty­ka ar­ty­stycz­na.

Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje za­gra­nicz­ne.

Sty­pen­dia w Pro­gra­mie „Młoda Pol­ska” przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su. Zgod­nie z wa­run­ka­mi for­mal­ny­mi Pro­gra­mu mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to. Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 r.; co­rocz­nie wspie­ra ok. 70 mło­dych ar­ty­stów.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2017 roku.

Więcej informacji

W tej kategorii