Deklaracja dostępności

Deklaracja dostepności serwisu biurokarier.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biura Karier ASP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego biurokarier.asp.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021

Strona internetowa jest częścioeo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.04.02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Treści niedostępne

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Stawowy-Sarara, mstawowy@asp.krakow.pl, telefon: 122992015 (dział informatyczny). Kontaktować można się także pisząc na adres rektor@asp.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

ul. Piłsudskiego 21/8, 31-110 Kraków (II piętro)

Biuro Karier znajduje się na drugim pietrze budynku. Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Piłsudkiego. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, zawierają próg i nie są przystosowane do wjazdu wózka inwalidzkiego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i pomieszczenia Biura Karier można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Karolina Jachimczyk, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, od poniedziałku do czwartku, w godz. 11 – 14, pl. Matejki 13, pok.118, e- mail: kjachimczyk@asp.krakow.pl

Istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Telefon: 504 929 074 (Biuro Karier ASP w Krakowie).