Dzieje się

Zarządzenie Nr 39 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczeń w działaniu uczelni w okresie 12-25.03.2020r.
11.03.2020

Zarządzenie Nr 39 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczeń w działaniu uczelni w okresie 12-25.03.2020r.

Dok. z dnia: 11.03.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

Zarządzenie Nr 39 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczeń w działaniu uczelni w okresie 12-25.03.2020r. [PDF]

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 ustalam, co następuje:


§ 1


1. w okresie 12-25.03.2020r. zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się w uczelni, bez względu na ich rodzaj i formę. Możliwa jest realizacja programu w formie zajęć z użyciem elektronicznych środków komunikacji. Dziekani w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia ustalą, które zajęcia i w jakim zakresie będą przeprowadzane z wykorzystaniem komunikacji na odległość. Dziekani decydują o terminach odrobienia zajęć, których nie można przeprowadzić w ten sposób.

2. Zamyka się dla wszystkich korzystających Bibliotekę Główną, Muzeum ASP, wszystkie Galerie w strukturach Akademii (w tym galerię „Akademia w Bronowicach”) oraz Dom Plenerowy i Dom Pracy Twórczej na Harendzie.

3. Nauczyciele akademiccy nie wykonują pracy badawczej i organizacyjnej na terenie uczelni – jeśli istnieje konieczność wykonania zadań w tym zakresie należy robić to zdalnie.

4. Załatwianie spraw osobistych pracowników, studentów i doktorantów odbywa się z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Kierownicy działów ustalą konkretne zasady dot. części funkcjonowania uczelni, za którą odpowiada ich dział. Jeżeli dla załatwienia sprawy konieczny jest kontakt osobisty warunki trzeba uzgodnić z kierownikiem odpowiedniego działu.

5. Ogranicza się obieg poczty wewnętrznej między budynkami – zamiast korespondencji papierowej należy stosować skany i e-maile.

6. Odwołuje się wszystkie osobiste spotkania z podmiotami zewnętrznymi (w tym konsultacje dla kandydatów na studia).

7. Dotychczasowe zakazy dotyczące wyjazdów, przyjazdów i organizacji wydarzeń oraz zasady zgłaszania narażenia na zakażenie zostają przedłużone do 15.04.2020r.

8. Pracownicy niebędący nauczycielami, którzy z uwagi na rodzaj obowiązków mają taką możliwość wykonują pracę zdalnie. Jeśli wiąże się to z koniecznością wyniesienia poza pomieszczenia dokumentów należy uzyskać zgodę rektora lub kwestora działającego w zastępstwie kanclerza. na stanowiskach, gdzie nie ma możliwości pracy zdalnej ogłaszany jest przestój (wykaz tych stanowisk kierownicy działów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych przedłożą Rektorowi za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych w dniu dzisiejszym). Praca w pomieszczeniach uczelni możliwa jest wyłącznie tam, gdzie jest to konieczne, aby zapewnić realizację czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości jej działania. Kierownicy działów ustalą harmonogramy obsady tych stanowisk i przekażą do Działu Spraw Pracowniczych. Aktualizacja stanowisk objętych przestojem oraz harmonogramów pracy w pomieszczeniach uczelni dokonywana jest na bieżąco w miarę potrzeb. Powyższe zasady nie wpływają na terminy odbioru nadgodzin, korzystania z urlopów, zwolnień lekarskich czy opieki.

9. Wstęp do budynków Akademii możliwy jest tylko dla osób wskazanych przez Dział Spraw Pracowniczych na podstawie harmonogramów zgłoszonych przez kierowników i zatwierdzonych przez Kanclerza lub Rektora, z tym że do budynku przy pl. Matejki 13 w godzinach 06.00-18.00., a do pozostałych w godzinach 8.00.-16.00.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W tej kategorii