Dzieje się

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
10.03.2020

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 ustalam, co następuje:

1. Wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników oraz wyjazdy zagraniczne studentów realizowane w ramach programów wymiany bądź organizowane przez jednostki ASP zaplanowane na marzec 2020 zostają niezwłocznie odwołane lub przesunięte na inny termin. Decyzja odnośnie wyjazdów w kolejnych miesiącach zostanie podana do wiadomości w kolejnym komunikacie.

2. Wszystkie przyjazdy pracowników i studentów zagranicznych planowane na marzec 2020 zostają odwołane lub przesunięte na inny termin. Decyzja odnośnie przyjazdów w kolejnych miesiącach zostanie podana do wiadomości w kolejnym komunikacie.

3. Zaleca się rozważenie rezygnacji z prywatnych podróży zagranicznych, w szczególności do krajów o wysokim ryzyku zarażenia tj. do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji, Niemiec i Japonii.

4. Pracownicy i studenci planujący podróże zagraniczne są proszeni o poinformowanie o tym fakcie odpowiednio Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu.  Kierownicy jednostek zobowiązani są do przekazywania pracownikom i studentom oraz osobom współpracującym z jednostką na podstawie umów cywilnoprawnych informacji o zasadach odpowiedzialnego postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

5. Studenci, którzy po pobycie za granicą powracają do Polski, przez okres 14 dni od powrotu są zwolnieni z osobistego udziału w zajęciach. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach jest mailowe poinformowanie Dziekanatu Wydziału o powrocie. Realizacja programu powinna w miarę możliwości odbywać się formie nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez Dziekanów Wydziałów. Powyższe dotyczy również studentów innych uczelni realizujących w ASP część programu studiów.

6. Nauczyciele akademiccy i osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy po pobycie za granicą powracają do Polski, przez okres 14 dni od powrotu są zwolnieni z osobistego prowadzenia zajęć. Realizacja programu powinna w miarę możliwości odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez Dziekanów Wydziałów.

7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na podstawie złożonego zdalnie oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. O rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.

8. Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie opuszczali kraju w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale ze względu na inne okoliczności mają uzasadnione podejrzenie co do możliwości zarażenia wirusem SARS-Cov-2 zobowiązani są poinformować Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu w celu ustalenia możliwości wykonywania pracy zdalnej.

9. Zaleca się, aby wszelkie wydarzenia o charakterze ogólnouczelnianym i wydziałowym zostały w miarę możliwości odwołane lub przesunięte na inny termin.

10. W przypadku powzięcia podejrzenia/informacji o zarażeniu członka społeczności akademickiej wirusem SARS-Cov-2 należy niezwłocznie poinformować władze ASP, które skontaktują się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz zastosować się do zaleceń w sprawie hospitalizacji, kwarantanny czy obserwacji sanitarnej.

W tej kategorii