Regulamin


Regulamin Użytkownika strony Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów

Akademii Sztuk Pięknych im J. Matejki w Krakowie

 

1. Strona www.biurokarier.asp.krakow.pl jest udostępniana przez Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 21/8, zwanym dalej Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP.

2. Rejestracja na stronie www.biurokarier.asp.krakow.pl jest dozwolona dla studentów, absolwentów, pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz potencjalnych pracodawców.

3. Warunkiem zarejestrowania się jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i bezwarunkowe jego zaakceptowanie.

4. Aby mieć możliwość zarejestrowania się na stronie www.biurokarier.asp.krakow.pl Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe, które będę przetwarzane zgodnie z Ustawą o Danych Osobowych dla celów realizowanych przez Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W niniejszym regulaminie pod terminem „użytkownik" rozumiana jest osoba zarejestrowana na stronie www.biurokarier.asp.krakow.pl.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, tworzony jest profil Użytkownika.

6. Adres mailowy, użyty podczas rejestracji jest automatycznie dodawany do bazy adresów do wysyłki newslettera.

7. W przypadku studentów, absolwentów oraz pracowników ASP, profil zawiera dane użytkownika ( imię, nazwisko, rok studiów lub rok ich ukończenia, wydział, specjalność, adres e-mail, osiągnięcia, informacje dodatkowe). Do profilu mogą zostać dołączone zdjęcia prac Użytkownika.

8. W przypadku potencjalnych pracodawców, profil Użytkownika zawiera dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, numer telefonu), nazwę firmy oraz adres strony internetowej. Profil potencjalnego pracodawcy umożliwia zamieszczanie na stronie Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów ogłoszeń o pracę oraz dostęp do profili Użytkowników, którzy są studentami, absolwentami oraz pracownikami ASP.

9. Zabrania się zakładania jednego profilu przez kilka osób. Z jednego profilu może korzystać tylko jedna osoba.

10. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 21/8.

11. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

13. Usunięcie przez Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP usług i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie ze strony wszystkich jego danych.

14. Akademickiemu Biuru Karier i Realizacji Projektów ASP  przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

15. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP.

16. Użytkownik strony wyraża zgodę na przesyłanie materiałów informacyjnych, dotyczących strony i innych usług, związanych z funkcjonowaniem Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów ASP. 

17.  Rejestrując się, Użytkownik zobowiązuje się do używania profilu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

18. Użytkownik, będący studentem, absolwentem lub pracownikiem APS w Krakowie ma możliwość dodania zdjęć swoich prac do  Galerii internetowej Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów ASP, w postaci cyfrowej, za pomocą swojego konta.

19. Użytkownik, będący studentem, absolwentem lub pracownikiem APS przed dodaniem zdjęć swoich prac do Galerii internetowej jest zobowiązany do złożenia Formularza Zamieszczania Prac na Stronie Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów. Formularz musi zostać podpisany przez studenta, absolwenta lub pracownika ASP w obecności pracownika Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów. Formularz jest dostępny w siedzibie Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów

20. Zdjęcia prac, dodawane do Galerii Prac muszą mieć format JPG oraz wielkość nie większą niż 2 MB.

21. Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP zastrzega sobie prawo selekcji oraz nie umieszczania wszystkich dostarczonych zdjęć w Galerii Prac oraz na profilu użytkownika.

22.Użytkownik, dostarczający zdjęcia prac, oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich prac, których zdjęcia dostarcza do Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów ASP.

23. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną.

24. Wszelkie pytania dotyczące strony oraz nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail: kariery@asp.krakow.pl

25. Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP nie ponosi odpowiedzialności za:

- skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania ze strony przez jego Użytkowników;

- szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do rejestracji na stronie przez osoby trzecie;

- wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie;

- naruszenie praw autorskich.

26. Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania strony;

b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace;

c) usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości strony

d) zaprzestania świadczenia usługi rejestracji, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie;

e) usunięcia konta Użytkownika oraz wszystkich jego danych i prac, w przypadku nie korzystania z profilu przez okres 6 miesięcy, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie;

f) zablokowania lub usunięcia profilu Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie.

27. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie pod adresem: www.biurokarier.asp.krakow/regulamin. Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

28. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów na stronie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian.

29. Użytkownicy za pomocą poczty elektronicznej, mogą przesyłać na adres kariery@asp.krakow.pl informacje na temat wydarzeń, szkoleń, konkursów,  które korespondują z działalnością Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów ASP.

 

 


pobierz