Nauczyciel realizacji intermedialnych

19.06.2024

Nauczyciel realizacji intermedialnych

PLSP w Supraślu, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 16-030 Supraśl

Termin składania aplikacji: 22.07.2024 Termin ogłoszenia wyników: 23.07.2024

Zakres obowiązków

Nauczanie przedmiotu Realizacje intermedialne

Wymagania

  Niezbędne wymagania od kandydatów: a)    obywatelstwo polskie, b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c)    niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, d)    nieposzlakowana opinia, e)    kwalifikacje do nauczania w liceach plastycznych zgodne z rozporządzeniem MKDNiS z dnia 18.10.2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych, Dz. U. 2023 r. poz 2238, f)    doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy na stanowisku o podobnych wymaganiach, g)    obsługa programów: Adobe Photoshop, Ilustrator, Lightroom, Premiere. Pakiet Microsoft Office.  h)    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku, Dodatkowe wymagania od kandydatów: a)    Umiejętność nawiązywania kontaktu oraz pracy w zespole, b)    Sumienność, uczciwość, samodzielność, punktualność, rzetelność. c)    Umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Niezbędnym jest również znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

Oferujemy

Pracę na pełnym etacie- 18/18. Możliwość rozwoju zawodowego

Dokumenty aplikacyjne

   Wymagane dokumenty 1. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2018, poz.1000.” 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 3. świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej, 4. oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko, 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku. 8. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na w/w stanowisku (kopie: zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach)

państwowa szkoła artystyczna

www.gov.pl/web/plastyksuprasl
Numer telefonu: 857189216
Adres e-mail: sekretariat@plspsuprasl.pl