Asystent

17.06.2024

Asystent

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 , 30-084 Kraków

Termin składania aplikacji: 21.06.2024 Termin ogłoszenia wyników: 19.07.2024

Zakres obowiązków

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim: 1) Praca dydaktyczna; 2) Praca artystyczno - naukowa/ rozwój naukowy; 3) Praca organizacyjna na rzecz zatrudniającej jednostki (Katedry oraz Instytutu Sztuki i Designu UKEN); 4) Dyspozycyjność

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) Statutu Uczelni, a także niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne. Warunki przystąpienia do konkursu: 1) tytuł magistra sztuki; 2) udokumentowana twórczość artystyczna w zakresie intermediów (zwłaszcza w obszarze instalacji/realizacji opartej na dźwięku) potwierdzona wystawami, publikacjami, prezentacjami w przestrzeni publicznej oraz instytucjach kultury i sztuki; 3) znajomość języka obcego (preferowany język angielski lub język niemiecki). Dodatkowym atutem będzie: 1) zaawansowany doktorat lub posiadany stopień doktora w zakresie sztuki; 2) doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej; 3) umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Praca w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dokumenty aplikacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka: 1) podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu, 2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV), 3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), 4) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje, 5) dokumentacja dorobku artystycznego i organizacyjnego w formie papierowej, 6) autoreferat prezentujący dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata, 7) opinia o dotychczasowej pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia, 8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu), 9) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 10) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), 11) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.