Dzieje się

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej Stanisława Pyjasa
03.08.2017

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej Stanisława Pyjasa

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU
ul. Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko

ogłasza

KONKURS RZEŹBIARSKI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

RZEŹBY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ STANISŁAWA PYJASA

ZLOKALIZOWANEJ W KRAKOWIE

 

1. Konkurs jest konkursem rzeźbiarskim otwartym, jednoetapowym o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie konkursu.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania przedstawiającego koncepcję projektorową rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej przy ul. Oleandry i Al. 3 Maja w Krakowie.

3.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem rozwiązań ideowych, przestrzennych i estetycznych, koncepcji projektowej rzeźby (tj. formy przestrzennej wraz z koncepcją zagospodarowaniem terenu) upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej  w Krakowie przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja.

4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor - a w przypadku zespołu  autorskiego przynajmniej jedna osoba – legitymuje się posiadaniem dyplomu  ukończenia  polskiej lub zagranicznej  wyższej uczelni artystycznej na kierunku w zakresie rzeźby z co najmniej uzyskanym  stopniem magistra lub równoważnym.

Ponadto osoby te winny posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej.

5. Nagrodami przewidzianymi do przyznania w konkursie są

I   nagroda w wysokości                25.000,00 zł

II  nagroda w wysokości                15.000,00 zł

III nagroda w wysokości                10.000,00 zł

Uczestnik, któremu zostanie przyznana  I nagroda  zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej.
6. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem:    
1) kryterium K1 – wartości artystyczne, w tym jakość kompozycyjna i estetyczna wykreowanej formy pomnika oraz przyjętych rozwiązań projektowych (waga 60%);

2) kryterium K2 – jakość wykreowanej idei, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideowa upamiętnienia, w kontekście spełnienia celu konkursu (waga 25%);

3) kryterium K3 – wartości przestrzenne, w tym sposób zagospodarowania terenu, trwałość i odporność przyjętych rozwiązań na eksploatację w warunkach miejskich (waga 10%);

4) kryterium K4 – realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji (waga 5%).

7. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 21. 08.2017 r.  godz. 15:00.

8. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej  http://www.rzezba-oronsko.pl/

9. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji  dotyczących konkursu są:

1) w zakresie przedmiotu konkursu: Malwina Mańczyńska– tel.: 607 174 919;

e-mail: pomnik-pyjas@rzezba-oronsko.pl w godz. od 7:30 do 15:30;

2) w zakresie formalno-prawnym: Mieczysława Jagielska – tel.: 603 114 988, w godz. od 9:00 do 15:00, e-mail: pomnik-pyjas@rzezba-oronsko.pl

Więcej informacji

W tej kategorii